ข่าวสาร: การเตรียมความพร้อมเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)  ได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้  โดยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวม และการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝ่าเท้า โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามาตรากรป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบ และระบบต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด และข้อกำหนด ฯ (ฉบับที่ 10) ได้ผ่อนคลาย การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ แบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดำเนินการได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม  โดยต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับ user name ได้ ที่ http://spa.hss.moph.go.th/Self/  และปรับปรุงสถานที่เป็นไปตามเกณฑ์ ดำ...
ข่าวสารล่าสุด
May 27, 2020
แนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและ นวดเพื่อเสริมความงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)...
May 22, 2020
ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-...
May 10, 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถุงใจดี ระยะที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และ ไปรับถุงใจดี ตามเวลาที่กำหนด  และกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำ...
April 2, 2020
  • ประกาศกรม เรื่องแนวทางป้องกันโควิท 19 ในสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ - ดาวน...
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.. www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
SUPPORT