ข่าวสาร: ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่ระดับสากล
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         มีพัฒนาภาพลักษณ์ และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย ซึ่งมีแนวคิดให้มีการพัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วให้มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในด้านการบริการ การบริหารจัดการ และทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาการนวดไทยสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 )โดยใช้ศักยภาพของชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา โรงเรียนนวดไทยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการลงพื้นที่พัฒนาสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง โดยวิทยากรลงพื้นที่เป็นทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรไม่น้อยกว่า 2 คน ลงพื้นที่แห่งละ 3 ครั้ง (ระหว่างเดือนสิงหาคม...
ข่าวสารล่าสุด
June 1, 2020
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9)  ได้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้  โดยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผ...
May 27, 2020
แนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพและ นวดเพื่อเสริมความงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)...
May 22, 2020
ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-...
May 10, 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับถุงใจดี ระยะที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และ ไปรับถุงใจดี ตามเวลาที่กำหนด  และกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำ...
สาระน่ารู้
ข้อมูลเพิ่มเติม: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.. www.dtam.moph.go.th...
สำนักงานสาธารณสุข จ. เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความสำคัญในการสั่นสะเทือนวงการสปาไทยล้านนาเป็นอย่างมาก จะพูดว่าเป็นคุณูปการเล...
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
BROWSE
ขนาดของสถานประกอบการ
รางวัลที่ได้รับ
SUPPORT