การอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ ปี 2559

ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ ปี 2559
ภายใต้โครงการอัตลักษณ์ล้านนาสปาสู่สากลและโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด
SUPPORT